Mastaba

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Arapça 'tezgah' anlamına gelen kelime, 1. ve 2. Hanedanlığın kraliyet mezarları da dahil olmak üzere, çoğunlukla Arkaik Dönem ve Eski Krallık'a ait Mısır mezarlarının kerpiç üst yapısı. Düz çatılı ve yeraltı mezar odasının şaftını çevreleyen dikey veya hafif eğimli duvarlara sahip alçak, dikdörtgen bir yapıydı. Daha sonraki versiyonlar taşla güçlendirilmiş ve daha ayrıntılıdır. Genellikle bir şapel, ölen kişinin bir heykeli ve bazen de çok sayıda oda içeriyordu. Piramitler doğrudan onlardan geliştirildi. İlk zamanlarda krallar, onların soyluları ve memurları mastabalara gömülürken, 3. Hanedan'dan itibaren firavunların piramitleri vardı ve ileri gelen tebaalarının mastabaları piramitlerin etrafına inşa edilmişti.

0