Thoth

Added byIN God Names  Save
added by

Antik Mısır'ın Ibis başlı tanrısı, kâtiplerin ve ilmin koruyucusu ve daha sonraları Yunan tanrısı Hermes ile özdeşleştirilmiştir. Esas kült merkezleri arasında Hermopolis Magna ile Hermopolis Parva yer almaktaydı.

0